...

13 emerytura bez podatku dochodowego

9 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie nie pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz. U. Z 2022 r. pozy.556).

Wprowadza ono zwolnienie z pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od 13 emerytury przysługującej za 2022 rok.

Oznacza to, że zwolnione z podatku dochodowego są świadczenia, które przysługują za ten rok i wypłacane będą w tym roku, ale również te przysługujące za ten rok i wypłacane z opóźnieniem w przyszłym roku. Są to nadal świadczenia przysługujące za 2022 rok.

Zwolnienie z pobierania podatku dochodowego nie obejmuje świadczeń wypłacanych w tym roku za lata ubiegłe.

Urząd emerytalny od przysługującej 13 emerytury nie jest już zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz wykazywania tej części uzyskanego przez emerytów dochodu (przychodu) w PIT-40A/11A.

Podatnik nie jest również zobowiązany do wykazywania tego dochodu (przychodu) w zeznaniu podatkowym gdyż nie wykazuje się dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku od osób fizycznych.

Udostępnij:

POLECANE

13 emerytura bez podatku dochodowego

9 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie nie pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z klientami. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w takich sytuacjach jest wymaganie od klientów zgody

Majątkowe prawa autorskie

Niedawno trafił w moje ręce regulamin konkursu plastycznego w jednej ze szkół podstawowych, z którego wynikało, że uczestnicy przenoszą na organizatora wszystkie prawa do utworu,

Copyright © 2022 BB

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.