Dodatek za pracę w nocy

Pełnoetatowy pracownik wykonuje pracę również w porze nocnej. Na jego wynagrodzenie składa się pensja zasadnicza oraz wynagrodzenie akordowe. Czy dodatek za pracę w nocy należy obliczyć od łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i akordowego?

Dodatek za pracę w nocy w wysokości wskazanej w Kodeksie pracy oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Dodatek ustalony w takiej wysokości stanowi minimalna jego wysokość. Jednak pracodawca może w swoich przepisach zakładowych określić wyższą wysokość dodatku za prace w nocy i inny sposób jego ustalenia niż na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Za każdą godzinę pracy wykonywanej w nocy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518& 1 K.p.). Przy obliczeniu dodatku za godzinę pracy w porze nocnej należy minimalne wynagrodzenie za pracę podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Takie zasady ustalania dodatku nocnego określone w & 4b rozporządzenia wynagrodzeniowego trzeba pomnożyć przez 20%.

Jeżeli chodzi o liczbę godzin przypadającą do przepracowania w danym miesiącu, będącą dzielnikiem przy obliczaniu dodatku nocnego, to należy przez nią rozumieć normalny wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu, obliczony zgodnie z art. 130 K.p.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, jeżeli pracodawca oblicza dodatki za pracę w nocną podstawie przepisów Kodeksu pracy, wówczas do ich ustalenia przyjmuje tylko wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku. Natomiast gdy na podstawie regulacji zakładowych ustala ten dodatek w inny sposób, to stosuje swoje zasady. Musi przy tym pamiętać, aby ustalony według zakładowych przepisów dodatek nocny nie był niższy niż ustalony na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Przykład:

Pełnoetatowy pracownik w lutym 2022r. przepracował 40 godzin w porze nocnej. Wymiar czasu pracy w tym miesiącu wynosił 160 godzin. Otrzymuje on wynagrodzenie minimalne oraz akordowe. W zakładzie dodatki za pracę w nocy ustalane są w wysokości określonej w Kodeksie pracy. Wysokość dodatków w lutym br.:

– 3.010 zł : 160 godz. = 18,81 zł,

– 18,81 zł x 20% = 3,76 zł,

– 3,76 zł x 40 godz. = 150,40 zł.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB