Limity na prąd? Kogo to obowiązuje i jaki jest limit?

29 września rząd ustalił limit prądu dla gospodarstw.  Od 2023 roku, ceny prądu mają być niezmienne (zamrożone) jedynie, gdy nie przekroczymy limitu. Limity, jakie ustanowiono to 2000 kWh, 2600 kWh oraz 3000 kWh. Jeśli rodzina nie przekroczy limitu, ceny prądu nie ulegną zmianie. Kogo to obowiązuje?

Jest to ustawa, która ma być rozwiązaniem ochrony przed wzrostem cen na energię elektryczną. Na początku rząd miał wprowadzić dwa progi cen prądu. Wynosiły one 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw. Do nich jedynie nie wliczały się gospodarstwa rolne, prowadzące własną działalność gospodarczą i osoby niepełnosprawne. Dla nich wysokość tego progu miała sięgać do 2600 kWh rocznie. 

Jednak okazje się, że wprowadzono zmianę i będą trzy progi limitu wykorzystania prądu w skali roku. Cena nie ulegnie zmianie, gdy gospodarstwa nie przekroczą danego limitu:

-2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

-2600 kWh rocznie dla gospodarstw, gdzie są osoby niepełnosprawne.

-3000 kWh rocznie dla gospodarstw gdzie występuje karta dużej rodzinki, rolniczych oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Domostwa i gospodarstwa rolne, które przekroczą  wyznaczony próg roczny (tj. 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh), wtedy będą ponosić koszta za każdy  1 kWh. Rozliczenie będzie według cen i stawek, które będzie obowiązywało w taryfie danego przedsiębiorstwa w 2023 roku. W przypadku cen wolnorynkowych według umowy zawartej ze sprzedawcą. 

Jakie dokumenty potrzebujemy?

Aby móc skorzystać z „zamrożonych” cen prądu  należy złożyć odpowiednie dokumenty. Gdzie się udać, aby móc wypełnić wniosek?

Aby móc skorzystać  z zamrożenia cen prądu do wyżej wymienionych limitów, najpierw trzeba najpierw złożyć  w  spółce energetycznej, w której się rozliczamy za pobraną energię odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdzimy spełnianie warunków:

 1. Rolnik musi przedstawić:
 • Numer decyzji za 2022 roku o podatku rolnego dla gruntów, na którym również są zlokalizowane inne obiekty niż budynek mieszkalny, posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczenia z zużytej energii elektrycznej.
 • Nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
 • w załączniku kopię decyzji.
 1. Rodzina wielodzietna musi przedstawić:
 • numer karty Dużej Rodziny,
 • kopia/ skan Karty Dużej Rodziny,
 1. Osoby z niepełnosprawnością muszą się okazać:
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie, w dniu wejścia w życie ustawy,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
 • w załączniku kopia decyzji.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych może poprosić nas o okazanie się oryginalnymi dokumentami:

-kartą dużej rodziny,

-orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniu o niepełnosprawności,

-decyzją o wymierzaniu podatku rolnego za 2022 roku. 

Należy pamiętać, że składanie wniosku i danych w nich podawanych wypełnia się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za składanie fałszywych oświadczeń, osoba składająca jest zobowiązana do zawrzeć w oświadczeniu następującą treść „jestem świadom odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z  art. 233 paragraf 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku”. 

Składanie dokumentów jest możliwe w dwóch w wersjach: 

 • Papierowa wersja, podpisana własnoręcznie: złożona osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego, wysłana za pomocą przesyłki w placówce pocztowej.
 • Elektroniczna- podpisana podpisem wykwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym.

Osoby, które są uprawnione do skorzystania z podwyższonych progów zamrożonych cen za prąd, jeśli nie złożą oświadczenia do dnia 30 czerwca 2023 roku, nie będą objęci na podwyższone limity zużycia prądu. 

Zgodnie z zasadami  obowiązującymi w projekcie ustawy o zamrożeniu cen do wyznaczonych progów limitowych, nie będą mogli skorzystać osoby, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej i zawarli umowę sprzedaży, w której zagwarantowaną mają stałą cenę za energię elektryczną w 2023 roku. 

 

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB