Od kwietnia 2022 r. ZUS uruchomi dopłaty do opieki w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. będzie istniała możliwość ubiegania się o nowe wsparcie. Chodzi o nowe rozwiązanie dla rodziców dzieci, które nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego, a więc dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Będzie ono wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przykładowo, jeśli opłata ponoszona przez rodzica za żłobek wynosi 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Przy czym pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek, a nie rodzicom.

Jak wskazano wcześniej, omawiane dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Będą zatem mogli z niego skorzystać np. rodzice na dziecko:

– pierwsze i jedyne w rodzinie,

– pierwsze z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

– w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia dziecka, za okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Co ważne:

– postępowanie w sprawie dofinansowania będzie prowadził oraz dofinansowanie to będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata będzie następowała na wniosek rodzica,

– wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania i załączniki do wniosku będą składane wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, a więc przez PUE ZUS,
  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • bankowości elektronicznej,

– oświadczenia z danymi dzieci i rodziców, przekazywane przez rodziców do 14 stycznia 2022 r. podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, są niezbędne do przyznania dofinansowania, nie są jednak równoznaczne ze złożeniem wniosku.

O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Jednak ZUS może przyznać dofinansowanie od stycznia 2022 r. lub kolejnego miesiąca jeśli dziecko uczęszczało w tym czasie do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Aby dofinansowanie zostało wypłacone za odpowiedni okres wsteczny, wymagane jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do niego do dnia 31 maja 2022r.

Udostępnij:

POLECANE

13 emerytura bez podatku dochodowego

9 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie nie pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (Dz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie firmy i przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z klientami. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w takich sytuacjach jest wymaganie od klientów zgody

Majątkowe prawa autorskie

Niedawno trafił w moje ręce regulamin konkursu plastycznego w jednej ze szkół podstawowych, z którego wynikało, że uczestnicy przenoszą na organizatora wszystkie prawa do utworu,

Copyright © 2022 BB