Podatek od nieruchomości

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki w 2022 r. nie mogą przekroczyć rocznie:

1. od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lib ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez przedmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 z od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. od budowli – 2% ich wartości

3. od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U poz. 1777), i położonych na ternach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Termin płatności podatku

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB