Podatek od środków transportowych w 2022 r.

Rada gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego w 2022 r. nie może przekroczyć:

1. od samochodu ciężarowego, o dopuszczonej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

– powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,48 zł

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1522,21 zł

– powyżej 9 ton – 1826,64 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczonej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3485,69 zł ( z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2131,05 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

– do 36 ton włącznie – 2694,21 zł

– powyżej 36 ton – 3485,69 zł (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy)

5. od przyczep lun naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1826,64 zł

6. od przyczep lun naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

– do 36 ton włącznie – 2131,05 zł

– powyżej 36 ton – 2694,21 zł (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy)

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

– mniejszej niż 22 miejsca – 2156,92 zł

– równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2726,93 zł

Termin płatności podatku

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunku budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

(M.P z 2021 r., poz. 724).

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB