Przekształcenie w spółkę z o.o.

W ostatnim artykule opisałem na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Wspomniałem w nim, że jedną z metod zmiany formy prowadzonej działalności jest także wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. Jako przedsiębiorcy możecie zdecydować się na taki ruch, a w zamian za to powinniście dostać udziały w spółce.

Z dzisiejszego artykułu dowiecie się m.in.:

 1. jak można zmienić formę prowadzonej jednoosobowej działalności;
 2. czym jest przedsiębiorstwo;
 3. jak wnieść przedsiębiorstwo do spółki z o.o.;
 4. co to jest aport;
 5. co dostaniemy za wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o.;
 6. jakie prawa i obowiązki mają nasi pracownicy;
 7. koszty wniesienia przedsiębiorstwa do istniejącej spółki z o.o.

Zapraszam również do przeczytania mojego ostatniego artykułu o …..

Zmiana formy prowadzonej działalności

Mamy kilka rozwiązań, z których możecie skorzystać przy zmianie formy prowadzonej działalności. Do wyboru macie:

 1. zamknięcie działalności gospodarczej i założenie spółki;
 2. wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. aportem;
 3. sprzedanie majątku działalności gospodarczej na rzecz spółki;
 4. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.;

Wybór należy do Was. Warto jednak poznać zalety i wady wszystkich możliwości.

Czym jest przedsiębiorstwo?

Na początek warto wyjaśnić czym jest przedsiębiorstwo.

Jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

W praktyce, chodzi o składniki, które umożliwiają prowadzenie biznesu. Są one zmienne, zależą od profilu działalności, a jeżeli przedsiębiorca co jakiś czas rusza z nowymi projektami (całkiem innymi niż wcześniejsze), to zmienność składników może być spora.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki materialne i niematerialne. Wszystko meble, materiały biurowe, firmowe samochody, laptopy, wiedza, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, pracownicy, pomieszczenia i budynki, zezwolenia, licencje itp.

Kodeks cywilny przykładowo wylicza elementy, które obejmuje przedsiębiorstwo:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

O tajemnicy przedsiębiorstwa możesz przeczytać w jednym z moich artykułów – Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wnieść wkłady niepieniężne lub pieniężne. W naszym przypadku interesują nas wkłady niepieniężne, a konkretnie jeden – przedsiębiorstwo.

Wkładem niepieniężnym jest aport, a przedmiotem aportu mogą być prawa majątkowe i rzeczy, które mogą być przedmiotem obrotu. Przedsiębiorstwo na pewno spełnia te cechy i może być przedmiotem obrotu.

Wniesienie wkładu (czyli przedsiębiorstwa) polega na przeniesieniu własności należącej do wspólnika (czyli naszego przedsiębiorcy, właściciela przedsiębiorstwa) na spółkę z o.o. Po wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, to spółka staje się jego właścicielem.

Nie trzeba wnosić całego przedsiębiorstwa, można wnieść jakąś zorganizowaną część. To już zależy od Was i od tego na co się umówiliście ze spółką.

Przed wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. warto zastanowić się na kilkoma rzeczami. Musicie ustalić m.in.:

 1. składników, które chcecie wnieść aportem (tak jak pisałem – nie musi to być całe przedsiębiorstwo);
 2. wartość tych składników;
 3. a także czy udziały obejmowane za aport będą miały status jak do tej pory, czy może będą im przysługiwać jakieś przywileje.

Zwiększenie kapitału zakładowego.

Zakładamy, że macie być nowymi wspólnikami w spółce z o.o. i wnosicie do niej Wasze przedsiębiorstwo. Jesteście już umówieni z dotychczasowymi wspólnikami, jednak to nie wszystko, ponieważ pozostają jeszcze kwestie formalne.

Musicie wiedzieć, że spółka z o.o. ma kapitał zakładowy (min. 5 000 zł), który zależy od wkładów. Jeżeli dokonacie wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o., będzie to Wasz wkład, za który obejmiecie udziały.

Wraz z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki, jej kapitał zakładowy ulegnie zwiększeniu. W umowie spółki może być zaznaczone do jakiej wysokości kapitał zakładowy może wzrosnąć, a także w jaki sposób. Jednak dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o. mogli nie przewidzieć podwyższenia kapitału zakładowego. Co wtedy? Pozostaje nam jedynie dokonanie zmiany umowy spółki, która wymaga podjęcia uchwały przez wspólników.

Zmiana umowy spółki z o.o. może być dokonana jedynie w formie aktu notarialnego, należy ją także zgłosić do sądu rejestrowego.

Jako nowi wspólnicy w spółce z o.o. musicie złożyć oświadczenie o przystąpieniu do spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

Bardzo ważne! Podwyższenie kapitału zakładowego należy zgłosić do sądu w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Jeżeli tego nie zrobicie, podwyższenie kapitału zakładowego traci moc.

Co z zatrudnionymi pracownikami?

Istotną kwestią są również pracownicy zatrudnieni dotychczas w Waszych przedsiębiorstwach. Stanowią oni jego część i również z nim mogą przejść do spółki z o.o. Oczywiście, jeżeli wydzielacie tylko jakąś część przedsiębiorstwa (konkretną działalność), to pracownicy zajmujący się nią zostaną przeniesieni razem z nią. Nie musi tak być, ale w tym przypadku przyjmujemy, że oni również przechodzą do nowego pracodawcy (spółki z o.o.).

Ustawodawca przewidział taki scenariusz i wprowadził do kodeksu pracy art. 231Zgodnie z nim dochodzi do zmiany pracodawcy (teraz jest nim spółka), który wstępuje w dotychczasowe prawa i obowiązki zbywcy (przedsiębiorcy). Następuje to z mocy prawa, nie trzeba rozwiązywać umów, podpisywać nowych.

Teraz spółka będzie pracodawcą pracowników przedsiębiorcy i to na spółce ciąży kilka obowiązków w związku z przejęciem pracowników:

 1. spółka jest pracodawcą, w związku z czym przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy przewidziane prawem;
 2. za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie;
 3. dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników oraz zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania;
 4. gdyby jednak u pracodawców działały zakładowe organizacje związkowe, to obaj pracodawcy im przekazują informacje, a organizacje informują pracowników;
 5. przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę;
 6. w razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.
 7. z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części ma obowiązek zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, a pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

Pamiętajcie, że pracownik nie musi zgadzać się na to, aby pracować u nowego pracodawcy. Ma prawo bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Jednak ma na to określony czas! Może to zrobić jedynie w terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

O kwestiach pracowniczych w związku z przejęciem przedsiębiorstwa przez nowego pracodawcę napiszę w kolejnym artykule.

Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa

Prowadząc biznes, nie zawsze musi być kolorowo. Czasami powstają długi, których przedsiębiorca nie spłaca (z różnych powodów). Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nie może być ucieczką przed nimi.

Przedsiębiorca, który wnosi przedsiębiorstwo do istniejącej spółki z o.o. nadal ponosi odpowiedzialność za powstałe długi. Mało tego, za te długi odpowiedzialność ponosi również spółka z o.o. (ich odpowiedzialność jest solidarna).

Spółka z o.o. może jednak uwolnić się od odpowiedzialności za długi przedsiębiorcy. Może to nastąpić w dwóch sytuacjach:

 1. jeżeli w chwili przejęcia nie wiedziała o zaległościach, mimo należytej staranności;
 2. spółka przed wniesieniem przedsiębiorstwa jako aportu, zawnioskowała o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych przedsiębiorcy (pomiędzy wydaniem zaświadczenia a wniesieniem aportu nie może minąć więcej niż 30 dni).

Pamiętajcie, że spółka będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za zobowiązania powstałe przed wniesieniem aportu. Odpowiedzialność spółki ograniczona jest także do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, ale według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Koszty wniesienia przedsiębiorstwa do istniejącej spółki z o.o.

A teraz najważniejsze – koszty, podatki i wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa do istniejącej spółki z o.o.

Sama czynność wniesienia przedsiębiorstwa nie jest opodatkowana VAT. Nie należy wystawiać na to faktury.

Nie oznacza to jednak, że nie zapłacimy żadnego podatku. Tak łatwo nie będzie. Jak pisałem, wniesienie przedsiębiorstwa wiąże się ze zmianą umowy spółki z o.o. i trzeba będzie zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podstawą opodatkowania będzie wysokość kapitału zakładowego lub wartość o którą się zwiększy ten kapitał. Stawka podatku wynosi 0,5%.

Aby dokonać niektórych czynności będziecie musieli udać się do notariusza i stworzyć akt notarialny (np. zmiana umowy spółki, oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów). Bez wątpienia, będziecie musieli za to zapłacić.

Kiedy już zmienicie umowę spółki, podwyższycie kapitał zakładowy, musicie to zgłosić do sądu rejestrowego. Opłata za złożenie wniosku do sądu wynosi 250 zł, a za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

Bez wątpienia, jeżeli chcecie wnieść przedsiębiorstwo do istniejącej spółki z o.o., warto udać się do radcy prawnego, aby Wam w tym pomógł, a także skontaktować się z księgową.

Podsumowanie

Dowiedzieliście się dzisiaj w jaki sposób możecie wnieść Wasze przedsiębiorstwo do spółki z o.o.

 1. przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (np. ruchomości, nieruchomości, patenty, prawa, tajemnice przedsiębiorstwa);
 2. jeżeli chcecie zmienić formę prowadzonej działalności, to możecie wybierać pomiędzy:
  a) zamknięciem działalności gospodarczej i założeniem spółki;
  b) wniesieniem jednoosobowej działalności aportem do spółki;
  c) sprzedaniem majątku działalności gospodarczej na rzecz spółki;
  d) przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.;
 3. przedsiębiorstwo można wnieść jako aport do istniejącej (lub powstającej) spółki z o.o., w zamian objąć udziały i stać się wspólnikiem;
 4. aport w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to niepieniężny wkład, za który wspólnik obejmuje się udziały;
 5. wraz z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki, jej kapitał zakładowy ulegnie zwiększeniu; jeżeli zwiększenie kapitału nie było przewidziane w umowie spółki z o.o., to trzeba zmienić umowę spółki i zgłosić podwyższenie kapitału do sądu w terminie sześciu miesięcy;
 6.  jeżeli zatrudnialiście pracowników i przenieśliście ich do spółki, nowym pracodawcą jest spółka z o.o.;
 7. w terminie dwóch miesięcy od przejęcia przez nowego pracodawcę, pracownik ma prawo bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy;
 8. spółka z o.o. jest odpowiedzialna solidarnie z przedsiębiorcą za jego zobowiązania powstałe przed wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki;
 9. czynność wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nie jest opodatkowana VAT.

Udostępnij:

POLECANE

Copyright © 2022 BB